Catechismus

Vraag 1
Wat is uw enige troost, beide in het leven en
sterven?

Antwoord 1
Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven
niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met Zijn
dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit
alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder den wil
mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan,  ja ook, dat mij alle
ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest
van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en
bereid maakt.

Vraag 2
Hoe veel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in
dezetroost zaliglijk leven en sterven moogt?

Antwoord 2
Drie stukken. Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende
zijn. Ten andere: hoe ik van al mijn zonden verlost worde. En ten derde: hoe ik
Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

Van des mensen ellende

Vraag 3
Waaruit kent gij uw ellende?

Antwoord 3
Uit de wet Gods.